Contact

地区负责人

合伙人,国际部门负责人
+44(0) 20 3321 7197
合伙人
+44(0) 20 3321 7028
执行合伙人
+44(0) 20 3321 7020

部门负责人

合伙人,就业部门负责人
+44(0) 20 3321 7242
合伙人,Mishcon私人部门负责人
+44(0) 20 3321 7132
合伙人,争端解决部门负责人
+44(0) 20 3321 7032
合伙人,公司部门负责人
+44(0) 20 3321 7435
合伙人,地产部门负责人
+44(0) 20 3321 7015
合伙人,家庭部门负责人
+44(0) 20 3321 7014

通讯与公关

通讯与公关经理
+44(0) 20 3321 6761

Mishcon de Reya LLP
Africa House
70 Kingsway
London WC2B 6AH